Morgenthauplanen
Här återfinns information om Morgenthauplanen.

Morgenthauplanen

Morgenthauplanen kallades den plan för efterkrigstidens Tyskland som USA:s finansminister Henry Morgenthau lade fram år 1944. Planen beskrev att Tyskland efter kriget skulle omvandlas till ett bondesamhälle utan egen tillgång till industrier.

I korthet föreslog Morgenthauplanen följande (mina egna formuleringar av vad som i mina ögon var de viktigaste dragen i planen):

a) All tysk tung industri skall nedmonteras och föras bort eller förstöras

b) Alla tyska gruvor skall förstöras eller överlämnas till andra länder

c) Östra Tyskland skall tillfalla Polen/Sovjetunionen

d) Saarområdet skall tillfalla Frankrike

e) Ruhrområdet skall bli ett internationellt område där all industri skall förstöras

f) Resten av Tyskland skall delas i två delar

g) Alla tyska tillgångar, såväl privata som offentliga, kan tas som krigsskadestånd

h) Alla tyskar kan användas som tvångsarbetare av segrarmakterna

 

Morgenthauplanen låg till grund för en överenskommelse mellan Roosevelt och Churchill på hösten 1944 om behandlingen av Tyskland efter kriget. I denna överenskommelse mildrades dock tonen något, bland annat skulle den totala förstörelsen av tysk industri endast drabba Ruhrområdet.

Planen kommer till allmän kännedom

Morgenthauplanen blev beryktad när den, medan kriget fortfarande pågick, kom till allmän kännedom och inte minst blev ett stort propagandanummer i den tyska krigspropagandan. Att Henry Morgenthau dessutom var jude gjorde det tyska propagandanumret ännu större; detta var judarnas gammaltestamentliga hämnd på Tyskland!

Hade Morgenthauplanen genomförts hade Tysklands möjligheter att försörja sin befolkning drastiskt minskat. Den nationalsocialistiska propagandan sade att Morgenthauplanen skulle medföra 40 miljoner tyskars död (i dåvarande Stortyskland).

Inte bara tyskarna reagerade, Time Magazine karaktäriserade i oktober 1944 Henry Morgenthau som "fanatical Naziphobe".

Efter kriget beräknade USA:s förre president Herbert Hoover att planen, om den genomfördes i de områden som tillhörde efterkrigstyskland, skulle medföra 25 miljoner tyskars död eller deportation.

När Morgenthauplanen kom till allmän kännedom blev den så besvärande för USA att president Roosevelt tvingades att officiellt skrinlägga den. Morgenthau hade dock stort inflytande, och som kan ses nedan kom trots allt en stor del av planen att genomföras.

Morgenthauplanen i verkligheten

När man betraktar utfallet av krigsslutet för Tysklands räkning, och jämför med Morgenthauplanen, är det slående hur mycket av planen som faktiskt genomfördes, trots den omfattande kritiken mot Morgenthauplanen:

a) All tysk tung industri skall nedmonteras och föras bort eller förstöras

En stor del av den tunga tyska industrin kom att föras bort som krigsskadestånd av segrarmakterna. Som ett exempel kan anges att år 1946 angavs att all stålindustri utöver 25% av 1938 års kapacitet skulle föras bort eller förstöras.

 

b) Alla tyska gruvor skall förstöras eller överlämnas till andra länder

Vad som skedde var att de stora gruvområdena i Schlesien respektive Saarlandet tillföll Polen respektive Frankrike.

 

c) Östra Tyskland skall tillfalla Polen/Sovjetunionen

Detta skedde nästan exakt enligt Morgenthauplanen. Ostpreussen delades mellan Polen och Sovjetunionen, och Schlesien tillföll Polen, precis som i Morgenthauplanen. Utöver planen tillföll dock i verkligheten även Preussen öster om Oder Polen.

 

d) Saarområdet skall tillfalla Frankrike

Saarområdet annekterades av Frankrike. I första halvan av 1950-talet försökte Frankrike skapa ett självständigt Saarland, men misslyckades. Mot behållandet av gruvbrytningsrättigheterna tillät Frankrike år 1957 att Saarområdet återgick till Tyskland. Frankrike behöll gruvbrytningsrättigheterna i Saarområdet ända fram till år 1981.

 

e) Ruhrområdet skall bli ett internationellt område där all industri skall förstöras

Ruhrområdet fick ett internationellt styre där ockupationsmakterna styrde kol- och stålproduktionen. Däremot skedde aldrig någon systematisk förstöring utöver alla de industrier som togs som krigsskadestånd (se ovan). Först när Västtyskland år 1952 avhänt sig kontrollen över sin kol- och stålindustri i och med medlemskapet i Kol- och stålunionen, återfick Tyskland kontrollen över Ruhrområdet.

 

f) Resten av Tyskland skall delas i två delar

Detta skedde men var inte Morgenthaus förtjänst, Morgenthau hade föreslagit ett nordligt och ett sydligt Tyskland. Tyskland kom av helt andra orsaker att delas i ett östligt och ett västligt Tyskland, och förbli delat fram till 1990.

 

g) Alla tyska tillgångar, såväl privata som offentliga, kan tas som krigsskadestånd

Detta skedde i stor utsträckning. Krigsskadestånd in natura var en stor tillgång för segrarmakterna. USA hade mindre behov av att ta materiella resurser som krigsskadestånd ("endast" 8,9 % av den materiel som tagits från Tyskland gick till USA enligt Time Magazine i juni 1948), men USA hade desto större framgångar med konfiskation av tyska immaterialrättigheter (patent och liknande). Alla tyska tillgångar i utlandet kunde konfiskeras oavsett ägarskap.

 

h) Alla tyskar kan användas som tvångsarbetare av segrarmakterna

Enbart Sovjetunionen använde 4 miljoner tyskar till tvångsarbete (i praktiken slavarbete) i Sovjetunionen. De flesta av dessa var krigsfångar som inte frigivits efter krigsslutet. Merparten av dessa tvångsarbetstyskar i Sovjetunionen avled av umbäranden i fångenskapen. Inga klara siffror finns, Sovjetunionen erkände länge inte ens fångarnas existens, men mellan 2,2 och 3 miljoner tyskar tros ha avlidit under fångenskapen. Merparten av de överlevande tvingades vara kvar i tvångsarbetslägren till efter Stalins död år 1953, några så sent som till 1956. Även övriga segrarmakter använde tyska tvångsarbetare i stor utsträckning, i synnerhet Frankrike.

Morgenthauplanen i backspegeln

Sett i backspegeln är det uppenbart att Morgenthauplanen ställde till stor skada, dels genom den krigstida propagandan, dels genom att planen trots allt till en förvånande stor del genomfördes efter krigsslutet:

Tyskarna stred hårdare. Morgenthauplanen användes på tysk sida för att elda på soldaterna; även om kampen tycktes hopplös var alternativet som förespeglades slavarbete och/eller svältdöden. Amerikansk (krigstida) retorik påstod att Morgenthauplanen gav Tyskland extra stridsmoral på västfronten motsvarande tio till trettio fullrustade och fräscha divisioner.

Tyskarna stred hårdare på västfronten. Morgenthauplanen användes på tysk sida för att visa att den västliga fienden var lika omänsklig som den ostliga fienden. Utan Morgenthauplanen hade möjligen det tyska motståndet på västfronten varit svagare, och då hade gränsen mellan öst- och västmaktsockuperade områden ("järnridån") sannolikt hamnat längre österut, kanske genom Polen-Slovakien-Ungern?

Den tyska återuppbyggnaden tog längre tid. Som nämns på sidan om Marshallhjälpen befann sig Tyskland under 1948-1951 i en märklig situation. Marshallhjälpen lånade från och med år 1948 ut medel till återuppbyggnaden av tysk industri. Samtidigt pågick från krigsslutet fram till och med år 1951 segrarmakternas nedmontering och borttransport av tyska industrier!

Den tyska ekonomiska återhämtningen tog längre tid. Under de första ockupationsåren var ockupationsmakterna förbjudna att göra något som helst som gynnade tysk återhämtning. Detta var ett utslag av att ockupationsdirektiven tagit intryck av Morgenthauplanens avsikt att göra Tyskland till en ekonomiskt svag lantbrukarnation.

Den tyska svälten förvärrades. Ockupationsdirektiven som nämnts ovan gjorde även att Tyskland inte kunde köpa livsmedel från utlandet, och Tyskland förbjöds likaså att byta till sig livsmedel mot råvaror. Det nämns att barnadödligheten i Tyskland under de första efterkrigsåren var tio gånger högre än före kriget. Sannolikt berodde en stor del av denna ökade dödlighet på svält.

Det mänskliga lidandet blev större. Förutom det ökade lidande som strider och svält nämnda ovan orsakade, togs miljoner tyskar ut i ett tvångsarbete som åtminstone i Sovjetunionen var liktydigt med mångårigt slavarbete och för flera miljoner av dem även döden i fångenskap. "Rätten" att utnyttja tyska folket som tvångsarbetare härrörde även den från Morgenthauplanen.

//MatsB   v 1.2 2015-01-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se