Svenska militära försvarets ledning
Denna sida behandlar det svenska militära försvarets ledning under kalla kriget.

Ledning

Ledning på lokal nivå sker ofta helt inom en försvarsgren, det är först på högre nivåer som samverkan mellan försvarsgrenarna blir vanligare.

Ledning kan delas upp i operativ ledning och territoriell ledning, och under större delen av kalla kriget var detta en relativt enkel gränsdragning. Den operativa ledningen ledde fältförbanden i militära operationer, den territoriella ledningen ledde lokalförsvars- och underhållsförband knutna till ett visst geografiskt område.

I anslutning till försvarets försämrade resurstilldelning under 1970-talet kom dock gränserna mellan dessa två typer av ledning att bli alltmer otydlig. Fältförband som inte kunnat moderniseras överfördes i stor mängd till det territoriella försvaret (försvarsområdena). Den territoriella ledningen, som tidigare hanterat förband av kanske cykelskyttekompanis storlek och slagkraft, fick plötsligt hela brigader sig underställda. Den ökade slagkraften hos lokalförsvaret gjorde att även den territoriella ledningen kom att utöva operativ ledning på en högre nivå.

På samma sätt hade militärområdena visst övergripande territoriellt ansvar, även om militärområdets huvuduppgift var att föra strid inom militärområdet.

Trots denna förvirring delar jag upp den militära ledningen i operativ ledning, dit jag för högkvarteret och militärområdena, och territoriell ledning, dit jag för försvarsområdena. Se även menyn i vänstersidan för vidare val.

Den militära ledningens gemensamma stabsplatser har också en egen sida i menyn till höger.

//MatsB   v 1.1 2009-02-14


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se