Maskirovka - Maskering och vilseledning
Ryssarna sägs vara experter på vilseledning och skenoperationer, på ryska kallas detta maskirovka. Det svenska försvaret är dock inte så dåliga de heller. Här kommer jag att skriva lite om hur det svenska försvaret arbetat med maskering och vilseledning för att dölja sina hemliga försvarsanläggningar.

Återanvändning

Återanvändning är kanske inte i sig en skenåtgärd, men den har mycket goda bieffekter vad gäller maskering. Återanvändning (som fått en egen websida) var mycket vanligt under kalla kriget, och innebär helt enkelt att en anläggning byter funktion. Vad som är trevligt ur maskerings- och skenhänseende är att det är mycket troligt att den ursprungliga användningen lever kvar i folkmun. Under 1950-talet byggdes ett antal förrådsrum om till ledningsplatser. Sannolikt fortsatte flertalet av dessa att vara "förråd" i den lokala ryktesfloran. Genom att det inte var ovanligt att ett bergrum bytte funktion flera gånger, kunde korten ytterligare blandas bort.

Ryktesspridning

Ryktesspridning om felaktiga förhållanden (liknande "förrådsryktet" ovan) sågs givetvis positivt, och kan möjligen även ha uppmuntrats aktivt. Otaliga bergrum har av folkryktet begåvats med "krigssjukhus", sannolikt i medborgarnas fromma förhoppning att den lokala krigssjukvården varit väl sörjd för. Det har naturligt nog inte funnits någon som helst anledning att avliva dessa moraliskt stärkande men felaktiga rykten. Detsamma gäller livaktiga men felaktiga rykten om viktiga försvarsanläggningar djupt inne i otillgängliga skogar; det är ju tvärtom bra om spionen spenderar sin tid på att finkamma en tom skog!

Dubbel/Flerdubbel användning

Samutnyttjande har även det nämnts på sidan om återanvändning. Två eller flera funktioner kunde samsas i en och samma anläggning. Detta tillför ett mått av osäkerhet bland ryktesspridarna, eftersom oenighet kan uppstå om vilken hemlig ledningsplats som egentligen befinner sig i berget.

Ryska dockor

Flerdubbel användning där användningarna varit av olika hemlig natur kan liknas vid ryska dockor. Den som snokar efter en hemlighet och finner en nöjer sig ofta med det. Det kan sedan finnas en ännu mer hemlig hemlighet dold bakom den mindre hemliga hemligheten.

Vissa av de återanvända förråd som användes som ledningscentraler slutade inte att användas som förråd. Istället byggdes den militära ledningscentralen upp inuti förrådet. Den som snokade och hittade ett hemligt förråd blev nöjd med det, och hittade aldrig den ännu hemligare militära ledningscentralen.

Ett annat exempel var ett hus inrymmande ett civilt arkiv. Den som snokade kunde upptäcka en hemlig källarvåning djupt ner i berget, och där nere finna ett bombsäkert arkiv. Bara om man tog sig igenom den oansenliga dörren längst nere i korridoren hittade man den militära ledningscentral som låg gömd bakom det bombsäkra arkivet.

På detta sätt användes små hemligheter för att maskera större. Exemplen ovan är inte helt tagna ur luften, förråd, arkiv och liknande är lagom tråkiga hemligheter för att en snokare skall ledsna och inte snoka vidare. Samtidigt har lokalbefolkningen full förståelse för att även förråd och arkiv måste skyddas och bevakas.

Tråkiga namn

Att kalla bergrum för "arkiv" eller "förråd" som nämnts ovan är ett sätt att få potentiella spioner att bli uttråkade och leta på annat håll efter smaskiga hemligheter.

Ett praktexempel på detta med tråkiga namn är Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB). Bakom detta skäligen tråkiga och intetsägande namn dolde sig den organisation som under kalla kriget bland annat ansvarade för krigsuppehållsplatser (berganläggningar) och samband för rikets högsta ledning. Jag har skrivit en sida om Redovisningsavdelning Bergslagen.

RAB har numera omorganiserats till Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband (FMTM). FMTM-namnet avslöjar visserligen att FMTM sysslar med samband, men det avslöjar bara halva sanningen; att ansvaret för landets högsta stabs- och ledningsplatser ingår i FMTMs uppgifter framgår inte av namnet. Ordet markteleförband har för övrigt ärvts från flygvapnet, där ordet användes som ett tråkigt namn på den organisation som bland annat ansvarade för luftförsvarets ledningsplatser (berganläggningar).

Det var inte bara försvarsmakten som kunde konsten att använda intetsägande och tråkiga namn på hemliga anläggningar. Statens Järnvägar ansvarade för ett antal så kallade upplagsplatser runt om i landet. Det som gick under den intetsägande benämningen "upplagsplatser" var de transformator- och omformarstationer i bergrum som i krigstid skulle säkerställa järnvägens behov av elkraft.

Namnbyte

Ständigt namnbyte är ett sätt att blanda bort korten, särskilt för hemliga objekt. Ett praktexempel är den hemliga organisation som blivit känd under benämningen Informationsbyrån (IB), platsen för den åsiktsregistrering av kommunister som skedde i samverkan med det socialdemokratiska partiet. Under tiden sedan 1965 (då organisationen bildades genom en sammanslagning av T-kontoret (tidigare C-byrån) och Grupp B), har organisationen (åtminstone) haft namnen: militär säkerhetsutredning (MSU), utredningsbyrån (UB), informationsbyrån (IB), särskilda byrån (SB), gemensamma byrån för underrättelser (GBU), sektionen för särskild inhämtning (SSI) samt kontoret för särskild inhämtning (KSI).

Civil maskering

Detta är kanske den mest kontroversiella formen av maskering och vilseledning, och jag har en sida om konflikten med folkrätten här. Att blanda civilt och militärt var ett led i totalförsvarstanken, som även den ägnas en egen sida. Militära installationer maskerades ibland som civila installationer. Militära ledningscentraler i källare förlades under civila byggnader, ofta skolor. Militära anläggningar i källare kunde märkas ut som civila skyddsrum. Militär sambandsmateriel kunde märkas "Televerket".

Slutord

Observera att många av våra allra mest skyddsvärda anläggningar från kalla kriget fortfarande är skyddsobjekt och därför omgärdas av restriktioner av olika slag. Läs mer på sidan om skyddsobjekt om detta. Sidan om hemligstämplar kan rekommenderas för information om sekretess.

//MatsB   v 1.4 2008-09-17


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se