Samband - Trådnät
På denna sida avhandlas det högre militära sambandets trådnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Inledning

Trådnät har använts för militärt samband sedan telegrafens barndom i mitten av 1800-talet. Trådnäten konkurrerade till lands ut äldre optiska kommunikationsmetoder. Trådnät har tydliga för- och nackdelar jämfört med moderna typer av trådlösa sambandsnät (radio, radiolänk).

Fördelar med trådnät

Den första fördelen med trådnät är att de är tämligen säkra mot avlyssning. En fiende måste i princip komma fram till tråden för att ha möjlighet att avlyssna trafiken på tråden.

Detta leder direkt till den andra fördelen med trådnät, trådnät är svåra att störa ut. På motsvarande sätt som vid avlyssning måste en fiende i princip komma i fysisk kontakt med tråden för att kunna störa ut (skära av) förbindelsen.

Nackdelar med trådnät

Den största nackdelen med trådnät är att de är dyra att anlägga. En fysisk tråd måste dras till varje abonnent i nätet. För krigsanvändning måste tråden dessutom vara skyddad mot bekämpning, se nedan.

En bidragande orsak till kostnaden för trådnät är nackdelen att de är känsliga för fysisk bekämpning. Luftdragna trådar är ett lätt offer för tryckvågor och splitter från artilleribekämpning. Kablar i mark är även de känsliga för artilleribekämpning, tryckvågorna vid markdetonationer kan slita sönder även tämligen djupt liggande kablar.

Kvalificerade kabelgravar

Om ett trådnät skall vara någorlunda säkert mot fysisk bekämpning krävs att det anläggs i så kallade kvalificerade kabelgravar. Kvalificerade kabelgravar innebär att kablaget grävs ner djupt, stötskyddat, och med ett tjockt täcke av berg eller betong över och längs sidorna av kablaget. Kostnaden för anläggning av kvalificerade kabalgravar är mycket högt, och begränsades därför till kabeldragning i närheten av viktiga eller för bekämpning utsatta militära anläggningar.

Samutnyttjande

För att minska kostnaden för militära trådnät har man också utnyttjat möjligheten till samutnyttjande med det civila telefonnätet. Genom avtal med Televerket kunde militära trådnät till stora delar utnyttjas av civila abonnenter i fred, men i krigs- eller beredskapstid togs nätdelarna över av försvaret. Sambandet inom luftbevakningens trådnät är ett exempel på detta.

Bilden till vänster visar en omkastare mellan civil och militär användning av en trådförbindelse. Tusentals sådana omkastare fanns i Televerkets telefonstationer runt om i landet, redo att kastas om i en krigs- eller beredskapssituation.

Även mellan telefonstationer fanns denna typ av samanvändning. Så kallade MX-landsledningar (MX = Militärt eXklusiv) användes normalt i fredstid för civil trafik, men kunde kopplas över till militär användning då behov förelåg.

Arvet från tidigare

Trådnät har som nämnts använts sedan mitten av 1800-talet. Samutnyttjande med det civila telenätet har också skett under lång tid. Ännu under tiden för andra världskriget var manuell koppling av telefonsamtal det vanligaste sättet att koppla upp samtal. Militära telefonväxlar lokaliserades ofta i källaren till ortens civila telegrafstation. Eftersom detta blev en bemannad knutpunkt för militär kommunikation, användes dessa platser ofta även för ledningsändamål. Det var exempelvis vanligt under beredskapstiden att luftbevakningscentraler (lc) var grupperade i källaren till ortens telegrafstation.

Under tiden för andra världskriget byggdes ett antal militära trådnät genom förhyrning av linjer från Telegrafverket. Exempel på sådana trådnät är de krigsfjärrskriftsnät som länkas till nedan.

Sidor och länkar till sidor om näten

Följande nät har sidor under denna sida:

Luftbevakningens trådnät

Följande nät har länkar till annan del av webplatsen:

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät

Flygvapnets väderleksnät

Försvarets telenät (FTN)

Marinens krigsfjärrskriftsnät

ÖB:s krigstelegrafnät

ÖB:s Krigsfjärrskriftsnät

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se