Samband - Telefoni
På denna sida avhandlas det militära sambandets telefonisystem i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Introduktion

Telefonin var sannolikt den av 1800-talets uppfinningar som fick snabbast spridning. Orsaken till denna snabba spridning var enkel; det enda sätt som man tidigare hade kunnat kommunicera fortare än ett brev var med telegrafi. Telegrafin krävde dock specialutbildad personal för att kunna sända och ta emot meddelanden. Dessutom var möjligheterna till dialog ytterst begränsade. Det kunde ta minuter eller timmar för ett telegram att komma fram om trafiken var tät.

Genom telefonin kunde man använda naturligt tal för kommunikationen, och hålla naturliga dubbelriktade dialoger. Detta gjorde att så gott som alla kunde dra nytta av telefonin och utnyttja den. Även om privattelefon förblev ett privilegium för de rika under de första decennierna, så kom telefonin att växa explosionsartat på grund av det enkla handhavandet och den naturliga kommunikationsformen.

Under slutet av 1800-talet och första delen av 1900-talet byggdes ett trådbundet telefonnät ut över Sverige. Vid tiden för andra världskriget var det normalt även för vanliga hushåll att ha telefon. Även näten på landsbygden hade byggts ut, och telefonnätet täckte stora delar av Sveriges bebodda yta.

Försvarstelefoni

Försvaret insåg snabbt att telefoni kunde vara till stor hjälp vid ordergivning och överföring av annan viktig information. Genom telefonins dubbelriktade kommunikation kunde fel rättas till och oklarheter redas ut direkt. (Det finns gott om exempel genom krigshistorien på militära misstag som skett genom att skriftliga order feltolkats.) Att utnyttja telefon kom därför att bli en självklar del av militär verksamhet precis som civil verksamhet.

Trådbunden telefoni

Trådbunden telefoni var den typ av telefoni som gällde under första delen av 1900-talet. Under första världskriget fick den trådbundna telefonin ett bokstavligt elddop, och flera nackdelar med den trådbundna telefonin uppdagades.

Den största nackdelen var trådens känslighet för artillerield. Oavsett om tråden gick i luft eller på marken, löpte den stor risk att slitas sönder av tryckvågor eller splitter. Efter kraftig artilleribekämpning var det därför vanligt att telefonerna inte längre fungerade på grund av att tråden förstörts.

En annan nackdel (som under skyttegravskriget kanske inte märktes så mycket) var att trådsamband inte var särskilt lättrörligt. Om telefonen skulle flyttas, måste nya trådar dras till den nya grupperingsplatsen, och detta tog tid. Framför allt vid anfall, då av naturliga skäl inte trådförbindelserna kunnats byggas i förväg, kom telefonin till korta.

Längre fram kom radiotelefoni att överta många av de rörliga sambandsfunktionerna. Trådbunden telefoni hade dock en stor fördel: den var svår att störa ut. Mellan (mer eller mindre) fasta grupperingsplatser där samband kunde förberedas kom därför trådbunden telefoni att även fortsättningsvis vara det mest förekommande sambandsmedlet.

Trådlös telefoni

Trådlös telefoni via radio utvecklades kraftigt under mellankrigstiden, och andra världskriget blev det elddop för radiotelefoni som första världskriget varit för trådtelefoni. Trådlös telefoni mellan enheter på slagfältet, mellan flygplan och bas, eller mellan fartyg, kom att kraftigt förenkla och snabba upp ledning och informationsinhämtning. Vitala delar av det så kallade blixtkriget byggde på radiosamband mellan samverkande mobila enheter.

Radiotelefonin hade dock en stor nackdel: den kunde störas ut, både oavsiktligt och avsiktligt. Oavsett anledning behövdes reservsamband för att ersätta eventuellt utstörd radiotelefoni. För centrala sambandsfunktioner kom radiotelefoni därför aldrig att bli det enda sambandsmedlet.

Sidor och länkar till sidor om näten

Inga nät ligger direkt under denna sida.

Följande nät har länkar till annan del av webplatsen:

Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL)

Flygvapnets fasta radiolänknät

Flygvapnets radionät

Försvarets fasta radiolänknät, FFRL

Försvarets telenät, FTN

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel

Luftförsvarets trådnät

Luftoperativa radionätet, Lopra

Stab-stab-radionätet

ÖB:s krigstelegrafnät

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se